Menu
Cross

Har du en kod?

Lås upp rabatter eller visst innehåll i butiken

Nedanstånde definitioner används i avtalet.

 • Användaren - Du som använder Tjänsten och har ett registrerat konto i Tjänsten.
 • Twiik - Twiik coaching technologies AB, innefattar alla tjänster plattformar och bolag som ägs och drivs via Twiik coaching technologies AB.
 • Tjänsten - Innefattar Webbsidor, program, mobilappar, webbappar, instruktioner och allt innehåll och funktionalitet som tillhandahålls från Twiik, Twiiks samarbetspartners och Twiiks medlemmar.

Några av huvudpunkterna i korthet:

 • Var försiktig om din kropp. Du tränar och följer anvisningar på egen risk. Kolla alltid med läkare först.
 • Twiik tillhandahåller digitala verktyg och information, men inte utrustning, gymkort eller liknande som kan behövas för att nyttja tjänsten fullt ut. Kolla att du har allt du behöver.
 • Ha trevligt och var trevliga mot varandra i de sociala delarna.
 • Du har ingen bindningstid eller uppsägningstid för appen om detta ej framgått av produkter du köpt.
 • Abonnemang och prenumerationer löper på till dess du säger upp dem.
 • Påbörjad och redan betald period återbetalas inte.
 • Program och Bootcamps som löper över tid har du tillgång under den tid de pågår. Därefter avslutas de och du måste köpa dem igen om du vill genomföra dem igen
 • Du avsäger dig din ångerrätt då tjänsten är digital och levereras omgående vid avslutat köp.
 • Twiik har rätt att hantera all data du lägger in i Tjänsten.
 • Vi kan inte garantera att du når programmens uppsatta mål, men vi tror på dig!
 • Vi tar självklart backup av allt dagligen, men vi tar inget ansvar för förlorad data, avbrott i tjänsten eller konsekvenser därav.

Uppsägning, betalningar och ångerrätt

Du har ingen uppsägningstid eller bindningstid så vida det inte anges i tjänsten som köps. Så snart du fullföljer köpet så levereras tjänsten till dig digitalt. Tjänsten levereras utan ångerrätt.

Du betalar för varje köp eller period i förskott. Inga återbetalningar sker vid avslutande av tjänst, program eller abonnemang. Vid löpande betalningar eller abonnemang utan bindningstid eller uppsägningstid så avslutas alla kommande betalningar samma dag som tjänsten eller abonnemanget sägs upp. Betalningar som redan gjorts återbetalas inte.

Vill du reklamera ett program eller av annan anledning avsluta ett köp ska du kontakta support@twiik.me.

Program och Bootcamps som löper över tid har du tillgång under den tid de pågår. Bootcamps går mellan fasta datum. Program väljer du själv när de ska starta. Efter avslutat program eller bootcamp måste du köpa dem igen om du vill genomföra dem igen.

På din egen risk - Ansvarsfrihet

Tjänsten är endast avsedd att hjälpa Användaren med sin egen träning. Användaren ansvarar själv för att välja ett program som passar Användarens förutsättningar. Användaren ska avbryta programmet omgående om det inte känns rätt eller smärtor mm uppstår. Twiik är ingen medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna Användaren medicinska råd eller ställa diagnoser, och inget av materialet i Tjänsten skall anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Upplysningar och rapporter som lämnas i Tjänsten, av Twiik direkt eller dess samarbetspartners skall inte användas som en ersättning för konsultation, utvärdering eller behandling av läkare.

Användaren uppmanas och rekommenderas att konsultera läkare innan Tjänsten eller innehållet i tjänsten nyttjas för att säkerställa att Tjänsten är lämplig för Användaren. Tjänsten är endast avsedd för friska vuxna personer. Tjänsten är inte avsedd för användning av minderåriga, gravida eller ammande kvinnor eller personer som har någon form av hälsoproblem, skador eller sjukdom. Sådana personer uppmanas särskilt att söka professionell medicinsk rådgivning innan någon av Tjänsterna från Twiik används. Innan påbörjandet av något viktminskningsprogram och innan användandet av Tjänsten skall Användaren försäkra sig om att han/hon inte är underviktig.

Allt utövande av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till, träning, övningar, dieter, kostvanor och andra liknande aktiviteter, sker på Användarens egen risk. Twiik eller Twiiks samarbetspartners ansvarar inte för skador, olyckor, sjukdom, dödsfall eller andra konsekvenser som går att härleda från Användarens nyttjande av Tjänsten. Användaren ansvarar för att kontrollera alla råd, uppmaningar och instruktioner med läkare eller annan sakkunnig innan de följer eller genomför dessa. Användaren ansvarar också för att se till att denne har den kunskap, teknik, utrustning, fysiska förmåga och andra förutsättningar som krävs för att utföra övningar, träningspass eller andra instruktioner. Användaren är också skyldig att hålla Twiik skadeslöst från varje krav som tredje man kan komma att rikta mot Twiik som en följd av Användarens nyttjande av Tjänsten eller spridning av information från Tjänsten.

Tjänstens omfattning och resultat

Twiik tillhandahåller inte några fysiska produkter, utrustning, utbildningar, medlemskap, inträden eller verktyg som kan krävas för att genomföra eller ta del av de träningsprogram, kostråd, övningar eller annat som finns tillgängligt i Tjänsten. Det är användarens eget ansvar att se till att ha tillgång till sådant som kan krävas för fullt ut kunna utnyttja Twiiks Tjänster.

Twiik lämnar ingen garanti för att Användaren når önskat resultat genom användande av Tjänsten. Användaren avsäger sig all rätt att ställa några krav gentemot Twiik eller Twiiks samarbetspartners i anledning av att mål eller önskade resultat inte uppnåtts. Användaren ska hålla Twiik och Twiiks samarbetspartners skadelösa för direkta och indirekta kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå på grund av att mål eller resultat inte uppnåtts. Detta gäller även krav ställda från tredje part till följd av Användarens nyttjande av Tjänsten.

Förlorad data och avbrott

Twiik ansvarar inte för eller ersätter användare för förlorad data under några omständigheter. Twiiks ansvar gentemot Användaren i anledning av detta Avtal är begränsat till skador som orsakats genom uppsåt från Twiiks sida. Under förutsättning att Twiik inte agerat med uppsåt, ansvarar Twiik inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan person eller användare – medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring.

Användaren är också skyldig att hålla Twiik skadeslöst från varje krav som annan användare eller tredje part kan komma att rikta mot Twiik som en följd av Användarens användande av Tjänsten.

Rätt till data

Twiik äger rätten till allt innehåll i Tjänsten och Användaren förbinder sig att inte nyttja materialet annat än för personligt bruk inom ramarna för tjänstens tänkta användande. All spridning, kopiering eller delning av innehållet i tjänsten är förbjudet och kan resultera i skadeståndskrav mot Användaren för ekonomiska förluster och andra kostnader som uppstår som följd. Innehållet som avses i detta stycke innefattar, men är inte begränsat till, källkod, immateriella tillgångar, instruktioner, passupplägg, video, bilder, grafik, logotyper, texter och programstrukturer. Användaren ska också hålla Twiik skadelöst för krav som ställs mot Twiik av tredje part som en konsekvens av att Användarens brutit mot förbudet i detta stycke.

Avstängning och förhållningsregler

Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som inte följer de regler vi satt upp eller på annat sätt beter sig olämpligt i tjänsten. Olämpligt beteende innefattar, men är inte begränsat till, inklistring av otillåten kod, svordomar och olagliga inlägg i forum, bloggar, gästböcker eller profiler, tråkig attityd samt reklam. Twiik förbehåller sig rätten att själva bedöma vad som utgör olämpligt beteende. Avstängning föregås alltid av en varning till den epost som registrerats av Användaren i tjänsten.

Rättigheter till information, personuppgifter och integritet

Twiik lagrar de uppgifter om användaren som krävs för att särskilja konton och för de funktioner som finns inom tjänsten. Twiik ges härmed full rätt att hantera och behandla all data som Användaren själv lagrar i tjänsten eller lagrar via ansluten tredjepartstjänst såsom dataimporter från andra tjänster eller produkter. Twiik har rätt att använda och visa denna information inom ramarna för Tjänstens funktioner. Användaren förbinder sig att hålla Twiik skadelöst mot alla krav som uppstår till en följd av Användarens publicering eller lagrande av data eller innehåll i Tjänsten.

Twiik lämnar inte ut personliga uppgifter till tredje part annat än vad som visas öppet inom ramarna för Tjänstens funktioner om inte annat anges i dessa villkor. Vid köp av tränings- och kostprodukter/program får avsändaren eller ägaren av programmet tillgång till kontaktuppgifter och köpinformation rörande Användarens köp av deras produkt. Användarens epostadress får användas för utskick och erbjudanden från Twiik AB och samarbetspartners.

Användaren godkänner också att de coacher som ansvarar för programmen Användaren anslutit till får tillgång till den information Användaren lägger in i sitt konto i Tjänsten.

Övrigt innehåll i tjänsten

Twiik tar inget ansvar för det som skrivs i forum, bloggar och på andra ställen av andra användare. Användaren ansvarar själv för att inte spara eller publicera innehåll i tjänsten som strider mot lag, förordningar, upphovsrätt eller på annat sätt inte är fritt att publicera eller använda. Användaren förbinder sig att hålla Twiik skadelöst mot alla krav som uppstår till en följd av Användarens publicering eller användande av sådant material.

Forumregler, bloggar och andra sociala funktioner

Användaren förbinder sig att inte skriva eller förmedla information eller åsikter som strider mot svensk lag, utgör reklam, innehåller ovårdat språk eller svordomar eller är opassande på annat sätt i någon del av Tjänsten. Tonen ska vara trevlig och Användaren ska behandla övriga medlemmar med respekt. Inlägg i forum ska vidare ha syftet att behandla det ämne den aktuella tråden behandlar enligt ämnesrubriken. Att inte följa dessa regler kan leda till avstängning från forumet och i sista hand avstängning från tjänsten i sin helhet med förlust av all information på kontot som följd. Vi förbehåller oss också rätten att i enskilda fall stänga av medlemmar från forumet om vi bedömer deras beteende som olämpligt enligt andra kriterier än som nämns här. Användaren ska hålla Twiik skadelöst för krav från tredje part som uppstår på grund av Användarens publicering eller inlägg inom tjänsten.
Sekretesspolicy

Du kan läsa vår sekretesspolicy här.